Vedtægter for S.B.&.A.I.K

Vedtægter for S:B.&A.I.K

§ 01: 

Foreningens navn er Skærbæk Bowling & alternativ idræts klub.

Foreningen er stiftet den 1 april 1998.

Hjemsted: Skærbæk by, Tønder kommune.

Klubadresse er altid formandens eller kassererens adresse.

  § 02:    Klubbens formål:

 At samle interesserede om bowling , krolf sporten og senior aktiviteter, -og  gennem  dette , opnå et fællesskab og et godt kammeratskab med andre.

At deltage i de af DAI, Dansk Bowling Forbund, Sdr. Jysk krolf og Den Sønderjyske bowling union, samt de af klubben, arrangerede holdturneringer og stævner.  

§ 03: Medlemskab:

Klubben kan være tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og Dansk Bowling Forbund, og der igennem Dansk Idrætsforbund, samt, Sdr. Jysk krolf og Den Sønderjyske bowling union.

Klubbens vedtægter skal være i overensstemmelse med love og vedtægter i de organisationer, som klubben er tilsluttet.  

§ 04:    Medlemskab af klubben:

Alle, fra pusling og opefter, kan søge optagelse i klubben. Dog kan personer, som står i restance til en anden bowling /idræts klub eller ikke er meldt ud af denne, ikke optages.                                                                       

 Umyndige skal have deres forældre/værges skriftlige samtykke for indmeldelse.                                                                                                         

 Nye medlemmer, der ønsker optagelse i klubben, forelægges bestyrelsen, som herefter afgør, om medlemmet kan optages .

1.   Optagelse kan ske som aktiv eller passiv/støtte medlem.

2.   Ind– og udmeldelse af klubben skal ske skriftlig.

3.   Ved udmeldelse af klubben skal medlemmet være fri for kontingentrestance.

4.   Ethvert medlem har pligt til at overholde vedtægter , regelsæt og økonomiske forpligtelser over for klubben, - og DAI, Sdr. Jysk krolf og Den Sønderjyske bowling union. Forsømmelse imod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben.            

               Beslutninger herom skal træffes af en enig bestyrelse.  

§ 05:    Klubbens b estyrelse:

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Formand, næstformand, kasserer, sekretær , samt tre bestyrelsesmedlem mer .

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

Formand og t o bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.

Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.

En suppleant til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, har  taleret og stemmeret, er valgbar til bestyrelsen. K an vælges som revisor og revisor suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Medlemmer skal som minimum havde været medlem af klubben i et år, forud for den generalforsamling hvor de bliver bragt i forslag og kan vælges til formand eller kasserer.  

1.   Formandens arbejde består i at lede klubbens organisation, holde bestyrelsen orienteret og få denne til at samarbejde på bedste måde samt søge kendskab til alt, der kan have interesse for klubbens medlemmer.

2.   Næstformandens opgave er generelt at deltage i klubbens arbejde samt træde i formandens sted under dennes fravær.

3.   Kassereren disponerer over klubbens midler, og forestår alle ind– og udbetalinger , .

4.   Sekretæren forestår al korrespondance samt optage referat fra klubmøder, bestyrelsesmøder samt føre klubbens protokol ved generalforsamlingen.

§ 06:

Foreningens indmeldelsesgebyr, kontingenter og spilleafgifter fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling.

Årligt kontingent betales for et år af gangen, og skal være betalt inden udgangen af februar måned, spilleafgift betales forud, 1 måned af gangen.

Evt. kontingentrestance skal af hensyn til regnskabsårets afslutning være indfriet senest 31-12.  

§ 07:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres hvert år af en regnskabskyndige bilagskontrollører, som vælges for 2 år ad gangen ,på den ordinære generalforsamling , ligeledes vælges en bilagskontrollør for et år ad gangen.

Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

  §  08:  

1.       Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser.                                                                                                                            Foreningen alene hæfter med dens respektive formue.                                                          

2.   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingent forpligtelse samt spilleafgift for indgået aftale vedr. spilletid.

3.   Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningen formue eller udbytte af nogen art.

4.   Ingen kan opnå positiv eller negativ sær behandling.

§  09:     Generalforsamlingen:

1.   Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2.   Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ultimo januar eller primo 
   februar.Adgang har alle klubbens medlemmer.
   
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år med gyldigt medlemsbevis.

3.   Indkaldelse til generalforsamling sker  med minimum 14 dages
    varsel.                           

4.   Forslag , som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
   hænde senest 7 dage, inden generalforsamlingen finder sted.

5.   Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde:                                    

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Beretning fra diverse udvalg.

4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Fastsættelse af medlemskontingent og spillegebyr for det kommende år.

7.   Valg af:

A           Formand

B           Kasserer

C           Bestyrelsesmedlemmer

D           Suppleanter

E           Bilagskontrollører

F           Suppleanter for bilagskontrollører.

 

8   Eventuelt

6   For vedtægtsændringer kræve s mindst , at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for .                                                                                                                       Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.                                                               Andre  afgørelser  træffes ved almindeligt stemmeflertal.

7   Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker dette - med motiveret dagsorden.  

§ 10        Tilmelding til stævner :

1.   Tilmelding til stævner/turneringer skal være skriftlig, og stiles til den i klubben der står for tilmeldinger til stævner/turneringer.

§  11      Holddannelse:

1.   Klubbens medlemmer vælger selv deres holdleder .

2.   Holdlederens opgave er at tilmelde sit hold rettidig til klubbens stævne/turnerings  ansvarlige .

§  12      Klubbens opløsning:

1.       Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum går ind for opløsningen.                                                                                                                  

2.   Opløses klubben, realiseres klubben værdier, og det derved indkomne beløb tilfalder ungdomsbowlingen i Skærbæk eller ungdomssportsaktiviteter i Skærbæk kommune.            Dette fastlægges på klubbens sidste generalforsamling inden opløsningen.

 §  13     Vedtægten ikrafttrædelse:

              Den vedtægt for Skærbæk Bowling & alternativ idræts klub erstatter tidligere
              vedtægt

              ved godkendelse af generalforsamlingen onsdag d. 25. januar å r 20 12 ved
              underskrift på
generalforsamlingens vegne af klubbens formand og
              generalforsamlings dirigent.

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.02 | 17:16

Tak! :)

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
09.03 | 14:52

Hej. Jeg synes, at det er en tig flot hjemmeside. Den er meget tydelig i sin tekst, og meget let at finde rundt i.
blot savner jeg en opdatering.

...
23.03 | 18:57

Hej Skærbæk, meget flot hjemmeside!

...
28.05 | 08:34
Stævneplan har modtaget 5
Du kan lide denne side